Yến tinh chế

2.500.000,0

YẾN SAO CAO CẤP 100% ĐẢM BẢO YẾN SẠCH NGUYÊN CHẤT! KHÔNG PHẢI ĐỀN 10 LẦN CHO KHÁCH, KHÁCH HÀNG CÔNG TY ĐA SỐ KHÁCH HÀNG LỚN VÀ CẢ KHÁCH HÀNG BÊN NƯỚC NGOÀI ĐỀU SỬ DỤNG THƯỜNG XUYÊN, CÓ GIẤY TỜ KIỂM ĐỊNH ĐẦY ĐỦ